Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. - В: Филологический сборник III. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы", Тверь – Велико Тырново, 24-26 мая 2008. Ред. Л. Скаковская. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149.


Петрова, Анастасия (2008) Из дълбинните структури на семантичното поле ‘ГЛУПОСТ’. - В: Филологический сборник III. Материалы международной научной конференции „Роль тверских дней славянской письменности и культуры в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских народов: опыт и перспективы", Тверь – Велико Тырново, 24-26 мая 2008. Ред. Л. Скаковская. Тверь: Издательство „Тверская усадьба”, 2008, c. 145-149. ISBN 975-5-7609-0703-5


 Статията е опит през призмата на лингвокултурологията да се открои културната значимост на група езикови факти (фразеологизми с компонент вятър). Разкрива се сложното взаимодействие между семантиката на фразеологичните компоненти и основни културни концепти.
  Статия
 езикова картина на света, лингвокултурологичен подход, глупост, вятър
 Издадено
  11104
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/