Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики // Linguistique balkanique XLV - София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2006, № 1, (с. 159-181)


Петрова, Анастасия (2006) Исследование общебалканского лексического корпуса и возможности лексической семантики // Linguistique balkanique XLV - София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2006, № 1, (с. 159-181) ISSN - 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484


  Статията разработва въпрос, свързан със старата представа за пространството и границата, възприемана като ничия земя, отделяща земния от небесния свят и от света на мъртвите. Защитава се идеята, че всеки общобалкански лексикален факт може да бъде анализиран в по-широк план, като се вземе под внимание не само самият процес на заимстване от един балкански език в друг, но и някои моменти, съществени за разкриване на особеностите на балканския тип билингвизъм и интерференция, напр., мястото на заимстваната лексема в семантичното пространство на езика приемник; значенията и отношенията, получени в наследство от езика източник; знаците за принадлежност на лексемата към по-голямо лексико-семантично обединение; обвързаност на лексемата с фрагменти от културата на другия народ, врастнали в новата среда и т.н.
  Статия
 лексикална семантика, общобалкански лексикален корпус
 Издадено
  11103
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/