Зоонимията и лексикалната системност. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Ред. М. Спасова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, с. 535-546.


Петрова, Анастасия (2006) Зоонимията и лексикалната системност. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Ред. М. Спасова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6, COBISS.BG-ID - 1242745828


 Статията привлича вниманието върху интересна група зооними, образувани от гар ‘сив’ и тясно обвързани с определена гама от цветове. С привличане на материал от други славянски и неславянски индоевропейски езици се изгражда хипотезата, че в българския език гар- е корен, който в наивната картина на света (за разлика от информацията в специализираната литература) покрива значението ‘пъстър/на петна от различен цвят’, включително и значението ‘(конска) козина с няколко цвята на косъма в различни съотношения’. Зоонимите са интересна изследователска област, която дава възможност за докосване до различни елементи от картината на света на дадения народ. Събирането и системното представяне на зоонимията в един или няколко родствени езика би било изключително полезно за доказването на семантичната и формална връзка между редица думи, често оказала се забулена след сложни процеси в лексико-семантичното гнездо.
  Статия
 зоонимия, лексикална системност
 Издадено
  11102
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/