Проблеми на музикално-поетичния синтез


Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой


 Връзката поезия -музика се изследва многоаспектно, както на микроравнище /метроритмично, интонационно/, така и на равнището на музикално-поетичното времепространство. Въведени са нови термини, приложен е терминът интонема като непосредствен семантичен източник на музикалната интонация във вокалните жанрове
  Студия
 музикално-поетичен синтез, интонема, проблемът слово-музика, реторични фигури, равнища на музикално-
 Издадено
  1110
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/