Управление на дълговата рецесия


Златева, Добринка (2014) Управление на дълговата рецесия Велико Търново: Фабер, 2014, 100. ISBN 978-619-00-0172-0 COBISS.BG-ID 1278969316


 Собствените страници в книгата изследват общотеоретични въпроси на държавния дълг, макроикономическите взаимозависимости на държавния дълг, теоретичните основи на дълговата рецесия и на нейносот управление
  Част от книга / Глава от книга
 държавен дълг, държавен бюджет, бюджетен дефицит и бюджетен излишък, дългова криза, кредитна задлъжнялост, дългово бреме


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  11094
 Добринка Златева

1. Врачовска, М. Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 24. ISBN 978-619-7281-50-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/