Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез.


Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Българско музикознание, 1996, 1, с. 3-44, Print ISSN: 0204–823X


 Детската и училищна песен у нас след Освобождението до 40-те години представлява изключително интересен изследователски обект, чрез който могат да се наблюдава формирането на зряло отношение към феномена творчество и авторство; семантизацията на музикалното мислене и на популярните мелодически интонации, овладяването на тоналното музикално мислене в национални условия, огромното значение на българската поезия за разгръщане на музикално-творческия потенциал на първите български композитори.
  Студия
 музикално-поетичен синтез, интонема, сегментна и суперсегментна система на речта, реално, концептуал


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1109
 Марияна Булева-Петрова

2. Драганова, Росица. Приспивни песни от български композитори в училищния репертоар от края на XIX и първата половина на ХХ век.- В: Българско музикознание, 2018 № 2, с. 25, с. 26

1. • Николова, Илияна. Музикалнопедагогическото наследство на Борис Тричков. Велико Търново: Фабер, 2011, 200 с. ISBN 978-954-400-544-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/