Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс


Некова, Мариела (2013) Климатът на Северна Централна България като природен рекреационен ресурс Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 Климатът като рекреационен ресурс оказва пряко влияние върху здравословното състояние и самочувствие на човек. Затова е необходимо за целите на туризма да се проучват и анализират климатичните условия и характера на местното време. От една страна да се установят негативните прояви на времето и по възможност да се избягват туристически пътувания по време на тяхната проява, а от друга – да се определи най-подходящия период за рекреация. В настоящата разработка е извършен задълбочен анализ и оценка на климата като рекреационен ресурс. За целта са използвани съответните климатични елементи и показатели.
  Статия
 климатични елементи и показатели, рекреационна оценка на климата, климатичен потенциал


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11074
 Мариела Некова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/