Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение


Некова, Мариела (2014) Настанителната база на туризма в Северна Централна България: динамика и териториално разпределение Сборник „30 години Катедра „География” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 Настанителната база спада към реализационните фактори на туризма. Материално-техническата база за настаняване е една от подсистемите на териториалната система на туризма. Тя осъществява социално-икономическа функция – от една страна осигурява подслон за туристите, а от друга – реализира приходи и печалба. В настоящата статия се прави задълбочен анализ на динамиката на настанителната база в Северна Централна България за периода 2003-2013 г. Установява се голяма териториална диференциация между отделните общини.
  Статия
 коефициент на локализация, гъстота на легловата база, дисперсна структура


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11073
 Мариела Некова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/