Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България


Некова, Мариела (2015) Опит за определяне и лимитиране на туристически локализации в Централна Северна България Балканите – език, история, култура, Пета международна научна конференция


 Началото на туристическото райониране на България е поставено през 60-те години на миналия век. Интересът към туристическото райониране на България се заражда отново. Понятието туристическа локализация, заложено още в първите туристически районирания на страната (Л. Динев, 1974, М. Воденска, 1978 и др.), не губи своята актуалност, то е част от съвременния географски изследователски инструментариум на туризма. Водещият подход при определяне на туристическите локализации в настоящето изследване е свързан с разбирането ни за локализацията като сравнително малка територия от няколко съседни селища, респ. землища, със силна концентрация на туристическата дейност. При настоящото изследване се установиха 10 туристически локализации: Тетевен-Рибарица, Троян, Априлци, Ловеч, Габрово, Трявна-Дряново, Велико Търново-Арбанаси, Елена, Плевен, Русе. Туристическите локализации териториално се разграничават съобразно 10 икономогеографски критерии.
  Статия
 туристически локализации, туристически ядра, икономогеографски критерии


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Под печат
  11072
 Мариела Некова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/