Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, с. 313–330. ISBN 954-9943-06-2. COBISS.BG-ID - 1034850020.


Мутафова, Красимира (1999) Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, с. 313–330. ISBN 954-9943-06-2. COBISS.BG-ID - 1034850020. София


 
  Студия
 православие, православна църква, християни, миллет, ислям, мюсюлмани, Османска империя, български земи
 Издадено
  11045
 Красимира Мутафова

5. Радева, Донка. По въпроса за конфесионалния статус на павликяните в Османската империя през ХV-ХVІІ век. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 371, 378, 382, 385 (с. 369–387). ISSN: 2603-5065 (Online). ISSN: 2603-3534 (Print). COBISS.BG-ID - 1285467876.

4. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 295. ISBN 978-619-00-0599-5. COBISS.BG-ID - 1280974820.

3. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново : Ровита, 2007, с. 546. ISBN - 978-954-8914-20-8. COBISS.BG-ID - 1243726564.

2. Иванова, Светлана. Преди да се роди българския милет. – В: Държава & църква – Църква & държава в българската история. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. Под ред. на Г. Ганев, Г. Бакалов и др. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2006, с. 162. ISBN - 954-07-2256-X. COBISS.BG-ID - 1045972196.

1. Грозданова, Елена. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. – Исторически преглед, 2005, кн. 1–2, с. 146. ISSN 0323-9748 (print) COBISS.BG-ID - 1169347556.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/