Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2003, с. 324–356. ISBN 954-775-255-3.


Мутафова, Красимира (2003) Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2003, с. 324–356. ISBN 954-775-255-3. Велико Търново


 Изследването е базирано на разнородни османски и европейски наративни и документални източници, фолклорен материал и периодично провеждани теренни проучвания. Очертани са локалните измерения на култа към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец и по-конкретно на този към Али баба Гьозчу. Откроен е нееднозначният характер на връзките на мистичните братства с централната власт и с местното население.
  Студия
 алиани, алеви, алеви-бекташи, къзълбаши, мюсюлмани сунити, православни християни, тюрбе, текке
 Издадено
  11006
 Красимира Мутафова

4. Георгиева, Гергана. Поглед към имотното състояние и доходите на свещениците в Търновско през ХІХ век. // Балканите – език, история, култура. Т. 5. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 282, 291. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1239059172.

5. Неделчева, Невена. Религия и идентичност (на примера на селища в района на Герлово). // Балканите – език, история, култура. Т. 5. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 220–229. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID - 1239059172.

6. Неделчева, Невена. Селищна мрежа и етнодемографски промени в региона на Попово през ХV–ХVІІ век. // Добруджа, Т. 32, 2017, с. 438, 445. ISSN 0205-2210

7. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 12, 115, 166, 167, 168, 169, 175, 220, 222, 273, 274, 275, 276, 278. . ISBN 978-619-00-0599-5. COBISS.BG-ID - 1280974820.

3. Янкова, В. Утраквистичните светилища като общи места на паметта. – В: Георгиева, Цв. (Съст. и редактор) Религии: култури и политики. София: Ан-Ди, с. 62,70.

1. Sabev, Orlin. Bulgaristan bektaşi tekkelerinden bir örnek: Vranikon Hafiz baba tekkesi. - Türk kültürü ve Haci Bektaş Veli araştirma dergisi, 2011, 57, s. 177, 179, 182.

2. Граматикова, Н. Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и съвременност. ИК. Гутенберг. София, 2011, с. 224.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/