От Екзархия към българска държавност. Географски бележки.


Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10986
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/