Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап.


Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 337-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 127664324


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10984
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/