Денев, Ст. Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476


Денев, Стоян (2006) Денев, Ст. Дивизиониране на отборите по футбол в състезания на Спешъл Олимпикс. сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Състав. Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476 сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 217-222 ISBN 978-954-524-517-6


  Футболът е един от спортовете, в които се състезават хората с интелектуални затруднения. В този спорт голямо значение има дивизионирането, защото играчи с по-слаби възможности не биха могли да подържат темпото на по-силен отбор и няма да могат да изпитат радостта от играта. Затова отборите се разделят на дивизии в зависимост от способностите си. При дивизионирането отборите трябва да изиграят най-малко по две футболни срещи от поне по 8 минути. При тези срещи отборите трябва да включат всичките.
  Статия
 Дивизиониране, Футбол, Спешъл Олимпикс, ментални увреждания


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  1098
 Стоян Денев

1. 2. Беломъжева, Ст., М. Aлексиева, Ст. Денев. (2016). Адаптирана физическа активност. (учебник)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/