Актуални въпроси на обществената география.


Дерменджиев, Атанас (2013) Актуални въпроси на обществената география. Сб. от втора международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2013, с. 129-133. ISBN 978-954-577-856-8


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10975
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/