Географски аспекти на транспортната интеграция на България.


Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 484-493. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264709604


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10972
 Атанас Дерменджиев

1. Петров, К. Геоикономически аспекти на изграждането на Паневропейски коридор 10 и перспективите пред България. -В: Геополитика, № 6, 2018, с. 5-13. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1121872612 Цит. на с. 13

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/