Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков).


Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). Сб. от Трета научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10970
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/