Географията в балканската политика на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245000420


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10954
 Атанас Дерменджиев

1. Мутафова, Красимира, Ценка Иванова, Стела Дерменджиева. Балканските мостове на познание (Балканите - език, история, култура - II). -В: Балканите - език, история, култура, т. III, В. Търново, 2013, с. 17-34.ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1264708836Цит. на с. 27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/