Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”.


Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2010, с. 27-49. ISBN 978-954-2968-96-2


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10949
 Атанас Дерменджиев

1. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-902-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/