Войни, граници, територии – политико-географски аспекти.


Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на ". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10937
 Атанас Дерменджиев

1. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 290 с., ISBN 978-954-07-2756-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/