За необходимостта от социални, културни и геополитически знания.


Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10922
 Атанас Дерменджиев

18. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. Теоретични фокуси и географски идентичности. С., Тип-Топ Прес, 2017, 239 с. ISBN 978-854-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. на с. 17; 231.

19. Русев, М. Политическа география, геополитика и сигурност. С., 2017, 93 с. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniyafile Цит. на с. 73.

15. Йосифов, Калин. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. -В: Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Книга 2 - География, т. 108, 2016, с. 287-304, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 292.

16. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 30; 436.

17. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, ВТ-17 4-0001/30.01.2017

13. Rousev. M. Interdisciplinary ststus and spatial nature of gefstrategy. B., 2015

14. Йосифов, Калин. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. Издателство “Омда” , с. 1-47. ISBN 978-954-9719-81-9 Цит. на с. 46.

9. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, 216 с.ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1255383780 Цит. на с. 209.

10. Русев, М., А. Авджиев. Географското и геополитическото положение на Турция., Геополитика, № 4, 2013, с. 48-69. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828 Цит. на с. 50; 68.

11. Русев, Марин, Айсун Авджиев. Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията. -В: Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Книга 2 - География, т. 105,2013, с. 235-252, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 236; 250.

12. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9 COBISS.BG-ID 1280255460 Цит. на с. 19; 203.

7. Roussev, Marin. Interdisciplinary Status and Spatial Nature of Geostrategy [w]: „Stare i nove“ problem badawcze w geografii spoleczno-ekonomicznej. Pod redakcia Slawomira Sitka, Zeszyt 3, Sosnowiec, 2012, s. 7-25. Цит. на с. 24.

8. Цитирано в: Русев, Марин, Айсун Авджиев. Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията. – Геополитика. София: Българско геополитическо дружество, 2012, , № 2, с. 169-182. ISSN 1312-4579; COBISS.BG-ID 1121872612 Цит. на с. 170; 180.

6. Дерменджиева, С., П. Събева. Балканите в учебното географско познание. -В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, 2011, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940 Цит. на с. 310.

4. Михайлов, В. Актуални теоретични проблеми на културната география и значението й за националното развитие на България. -В: Проблеми на географията, № 3-4, 2010, с. 48-62. ISSN 0204-7209 Цит. на с. 48; 60; 61.

5. Русев, М., П. Владимирова. Електорална география на България. С., 2010, 279 с., ISBN 978-954-92599-1-9 COBISS.BG-ID 1234920420 Цит. на с. 12; 210.

2. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 290 с., ISBN 978-954-07-2756-1COBISS.BG-ID 1290570724 Цит. на с.239; 276.

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с., ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 pérenne de la notice : http://www.sudoc.fr/134199804 Цит. на с. 25; 51; 190; 508; 523.

1. Русев, М., П. Владимирова. Поведенческа и електорална география. -В: Геополитика, бр. 5, 2006, с. 46-64. ISSN 1312-4579 Цит. на с. 50; 58; 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/