За необходимостта от социални, културни и геополитически знания.


Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10922
 Атанас Дерменджиев

18. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. Теоретични фокуси и географски идентичности. С., Тип-Топ Прес, 2017, 239 с. ISBN 978-854-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. на с. 17; 231.

19. Русев, М. Политическа география, геополитика и сигурност. С., 2017, 93 с. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniyafile Цит. на с. 73.

15. Йосифов, Калин. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. -В: Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Книга 2 - География, т. 108, 2016, с. 287-304, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 292.

16. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 30; 436.

17. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, ВТ-17 4-0001/30.01.2017

13. Rousev. M. Interdisciplinary ststus and spatial nature of gefstrategy. B., 2015

14. Йосифов, Калин. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. Издателство “Омда” , с. 1-47. ISBN 978-954-9719-81-9 Цит. на с. 46.

9. Парашкевов, Пламен. „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада, В. Търново, Фабер, 2013, 216 с.ISBN 978-954-400-902-1 COBISS.BG-ID 1255383780 Цит. на с. 209.

10. Русев, М., А. Авджиев. Географското и геополитическото положение на Турция., Геополитика, № 4, 2013, с. 48-69. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828 Цит. на с. 50; 68.

11. Русев, Марин, Айсун Авджиев. Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията. -В: Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Книга 2 - География, т. 105,2013, с. 235-252, ISSN 0324-2579 Цит. на с. 236; 250.

12. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9 COBISS.BG-ID 1280255460 Цит. на с. 19; 203.

7. Roussev, Marin. Interdisciplinary Status and Spatial Nature of Geostrategy [w]: „Stare i nove“ problem badawcze w geografii spoleczno-ekonomicznej. Pod redakcia Slawomira Sitka, Zeszyt 3, Sosnowiec, 2012, s. 7-25. Цит. на с. 24.

8. Цитирано в: Русев, Марин, Айсун Авджиев. Интердисциплинарен статут и пространствена същност на геостратегията. – Геополитика. София: Българско геополитическо дружество, 2012, , № 2, с. 169-182. ISSN 1312-4579; COBISS.BG-ID 1121872612 Цит. на с. 170; 180.

6. Дерменджиева, С., П. Събева. Балканите в учебното географско познание. -В: Сб. Втора международна научна конференция - Балканите - език, история, култура, т. 2, Издателство „ИВИС”, В. Търново, 2011, с. 302 - 313. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940 Цит. на с. 310.

4. Михайлов, В. Актуални теоретични проблеми на културната география и значението й за националното развитие на България. -В: Проблеми на географията, № 3-4, 2010, с. 48-62. ISSN 0204-7209 Цит. на с. 48; 60; 61.

5. Русев, М., П. Владимирова. Електорална география на България. С., 2010, 279 с., ISBN 978-954-92599-1-9 COBISS.BG-ID 1234920420 Цит. на с. 12; 210.

2. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 290 с., ISBN 978-954-07-2756-1COBISS.BG-ID 1290570724 Цит. на с.239; 276.

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с., ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 pérenne de la notice : http://www.sudoc.fr/134199804 Цит. на с. 25; 51; 190; 508; 523.

1. Русев, М., П. Владимирова. Поведенческа и електорална география. -В: Геополитика, бр. 5, 2006, с. 46-64. ISSN 1312-4579 Цит. на с. 50; 58; 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/