България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения.


Дерменджиев, Атанас (2004) България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10919
 Атанас Дерменджиев

1. Деведжиев, М. Геополитиката на България. УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, 216 с., ISBN 954-524-464-X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/