България и транспортните схеми на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2004) България и транспортните схеми на Балканите. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10919
 Атанас Дерменджиев

1. Деведжиев, М. Геополитиката на България. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2006, 216 с., ISBN 978-954-524-9813-31-9 COBISS.BG-ID 124831844 Цит. на с. 88.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/