Река Дунав и териториално-административното устройство на България.


Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002, с. 10-14. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177890532


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10915
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С., К. Мутафова Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. 3, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 479 - 496. ISBN 978-954-524-713-2 ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 126715076 Цит. на с. 495

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/