Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище.


Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. Сб. от тематична научна сесия "50 години Географски институт при БАН". София: ноември 2000. Ред. М. Йорданова. София: Географски институт-БАН, 2000, с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9 COBISS.BG-ID - 1289470180


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10907
 Атанас Дерменджиев

5. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

4. Русев, М., А. Авджиев. Географското и геополитическото положение на Турция., Геополитика, № 4, 2013, с. 48-69. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828 Цит. на с. 50; 68.

3. Русев, М., П. Владимирова. Електорална география на България. С., 2010, 279 с. ISBN 978-954-92599-1-9 COBISS.BG-ID 1234920420 Цит. на с. 12; 210.

2. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 507.

1. Русев, М., П. Владимирова. Поведенческа и електорална география. -В: Геополитика, бр. 5, 2006, с. 46-64. ISSN 1312-4579 Цит. на с. 50; 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/