По въпроса за социологизиране на географското университетско образование.


Дерменджиев, Атанас (1999) По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". -Русе: 1999, т. 37, серия 7, с. 98-102. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147126244


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10904
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/