Румъния на Балканите. Геополитически бележки.


Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. Трудове на ВТУ, кн. География. В. Търново, УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 1998, с. 119-130. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529252


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10903
 Атанас Дерменджиев

5. Карастоянов, С., Н. Попов. Регионална и политическа география на балканските страни. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, 415 с., ISBN 978-954-07-4398-1 COBISS.BG-ID 1289894372 Цит. на с. 73.

4. Парашкевов, П. Основни направления на трансграничното сътрудничество на България. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 456-464, ISBN 978-954-713-2 COBISS.BG-ID 126715076 Цит. на с. 461; 464.

3. Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия.УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 290 с. ISBN 978-954-07-2756-1COBISS.BG-ID 1290570724 Цит. на с. 239; 240; 275.

1. Илиев, П. Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион, -В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2 Цит. на с. 269; 276.

2. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, №32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/