Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап.


Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 151-184. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146526436


 
  Студия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10902
 Атанас Дерменджиев

3. Симеонов , Димитър. Опит за обяснение на социологизацията в българската география. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 1, бр. 1, с. 826-836. ISSN 2603-5065 (Online), ISSN 2603-3534 (Print) Цит. на с. 828; 832.

2. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България (социални аспекти), Варна, „Стикери-БЕ“, 2013, 210 с. ISBN 978-619-90173-1-9 COBISS.BG-ID 1280255460 Цит. на с. 12; 203.

1. Симеонов, Д., Аспекти на пространствената диференциация на социално-географските процеси в област Велико Търново, дисертация, ВТ-12 4-0027/15.10.2012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/