Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти.


Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 205-212. ISSN 0861-0312


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10897
 Атанас Дерменджиев

1. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007, №32221/02.04.2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/