Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката.


Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. Сб. от научна конференция: Теоретични проблеми на географското познание" Несебър, 10-11 септември 1993. Ред. Н. Димов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2 COBISS.BG-ID 1027804900


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10894
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/