Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти.


Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие". Изследвания и материали, т. 3. Велико Търново, 10-11 декември 1993 Ред. П. Тодоров, В. Тъпкова-Заимова, Р. Русинов.. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1 ISSN 978-954-400-183-4 (Print)


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10893
 Атанас Дерменджиев

2. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007, №32221/02.04.2008

1. Тодоров, П. (съст.) Българите в Северното Причерноморие, том трети, УИ, Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1994, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 375 с. ISBN 954-524-088-1 Цит. на с. 15; 24.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/