Икономогеографското странознание - реалност и надежди.


Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. Сб. от регионална научно-методическа конференция "Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география". Велико Търново, 10-11 септември 1992. Ред. Д. Кънчев, И. Марков, А. Дерменджиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методи, 1992, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х COBISS.BG-ID 1025511140


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10883
 Атанас Дерменджиев

2. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

1. Русев, М. Обществена география, С., 2008 663 с.ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/