Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни.


Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. Сб. от научна конференция "Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България".София, ноември 1990. Ред. Б. Колев. София: Географски институт на БАН, 1990, с. 125-134.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10876
 Атанас Дерменджиев

1. Гешев, Г. Административно-териториалното устройство и деление на България. -В: Проблеми на географията, № 1, 1991. ISSN 0204-7209 Цит. на с. 11.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/