Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. Изв. на БГД, XXVII. -София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 173-187. ISSN 03-755-92-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10870
 Атанас Дерменджиев

1. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/