100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177).


Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177). С., Световна библиотека, 2011, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7 COBISS.BG-ID 1238513380


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10863
 Атанас Дерменджиев

2. Димитрова, Б. и др. Оценка на потенциалните възможности за развитие на туризма в община Пазарджик. (Б. Димитрова, М. Чалаканова) – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, 2014, с. 519 - 531, ISSN 0861-9581 Цит. на с. 531

3. Чалаканова, Мария. Пазарджик – още една алтернатива за културен туризъм. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 427-431. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036 Цит. на . с. 431.

1. Иванов, В. Леговището на светломразеца и още 99 чудеса в една книга. -В: 24 часа, 13.07. 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/