Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика.


Дерменджиева, Стела (2015) Образователен потенциал на интерактивно обучение по география и икономика. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“,2015, с. 280-290. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1280681188


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10849
 Стела Дерменджиева

1. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, 2016, ВТ-17-4-0001/30.01.2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/