Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география.


Дерменджиева, Стела (2015) Компетентностно-ориентиран подход към системата на методическата подготовка на учителя по география. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.251-259. , ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10848
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/