ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище.


Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 217-224. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1280680420


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10832
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/