Дидактически аспекти на обучението по география и икономика.


Дерменджиева, Стела (2014) Дидактически аспекти на обучението по география и икономика. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 204-216. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1280679652


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10831
 Стела Дерменджиева

2. Gergana Hristova. The theoretical basis of the validation orientations PNat, Vol 2, No 1, 2019, p. 58-63. ”K. Preslavsky” University of Shumen. ISSN 2603-4468

1. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7 COBISS.BG-ID 1277292772

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/