Компетентностният подход в обучението.


Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. Сб. от втора международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2013, с. 215-223. ISBN 978-954-577-856-8


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10826
 Стела Дерменджиева

2. Gergana Hristova. The theoretical basis of the validation orientations PNat, Vol 2, No 1, 2019, p. 58-63. ”K. Preslavsky” University of Shumen. ISSN 2603-4468

1. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7 COBISS.BG-ID 1277292772

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/