Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова).


Дерменджиева, Стела (2013) Компетентностният подход в обучението. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Втора Международна конференция „Географски науки и образование“, с. 215-223, ISBN: 978-954-577-856-8.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10826
 Стела Дерменджиева

1. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/