Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя.


Дерменджиева, Стела (2013) Образователния процес по география и методическата компетентност на учителя. Сб. от Трета научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 66-82. ISBN 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 126839780


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10823
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/