Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers).


Дерменджиева, Стела (2011) Geographical Parallels to The Reaches of the Rivers Danube and Douro (Rivers of destiny by destiny of Rivers). Forum, vol. XIV, 2011, р.12 - 26, ISSN: 1224-4112.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10812
 Стела Дерменджиева

1. Пина, Е., П. Тейшейра. Новото поколение и стратегическото развитие на региона на Дуро - значение на иновациите и предприемачеството. -В: 30 години катедра "География" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Доклади. ИВИС, В. Търново, с. 125-134. ISBN 978-954-2968-96-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/