Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище.


Дерменджиева, Стела (2011) Географската култура като основна цел на обучението по география и икономика в средното училище. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 741-753. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10811
 Стела Дерменджиева

1. Дерменджиев, А. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. ИВИС, В. Търново, 400 с., ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/