100 национални туристически обекта.


Дерменджиева, Стела (2011) 100 национални туристически обекта. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 2011, 255 с., ISBN: 978-954-574-065-7. COBISS.BG-ID 1238513380


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10808
 Стела Дерменджиева

2. Димитрова, Б. и др. Оценка на потенциалните възможности за развитие на туризма в община Пазарджик. (Б. Димитрова, М. Чалаканова) – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, 2014, с. 519 - 531, ISSN 0861-9581

3. Чалаканова, Мария. Пазарджик – още една алтернатива за културен туризъм. –В: 30 години катедра „География“, В. Търново, 2014, с. 427-431, ISBN 978-954-2968-96-2

1. Иванов, В. Леговището на светломразеца и още 99 чудеса в една книга. -В: 24 часа, 13.07. 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/