Лексикална безеквивалентност и лакуни като проблем на превода (върху материал от руски, гръцки и български език). Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор".


Кънева, Виктория (2015) Лексикална безеквивалентност и лакуни като проблем на превода (върху материал от руски, гръцки и български език). Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Велико Търново, 2015


 
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Непубликувано
  10802
 Виктория Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/