Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи.


Парашкевов, Пламен (2004) Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи. Сб. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, 29-30 октомври 2004 г. Ред. В. Иванов. Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, т. 41, Серия 5.2, Европеистика, с. 21-25. ISSN 1311-3321


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10747
 Пламен Парашкевов

1. Илиев, Р. Всеотдайност. В. Търново: Издателство. „Пик“, 2009, 328 с. ISBN 978-954-736-188-1 - на стр. 173.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/