Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.


Парашкевов, Пламен (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10745
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/