Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион


Парашкевов, Пламен (2007) Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10744
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/