Инфраструктурните проекти в Черноморския регион и националните интереси на България.


Парашкевов, Пламен (2006) Инфраструктурните проекти в Черноморския регион и националните интереси на България. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варна, 30.09- 03.10.2005 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2006, т. XVI B 6, Природни науки, с. 112-128. ISSN: 1311-834X


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10742
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/