Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите.


Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 13-15 април, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 316-320. ISBN 978-954-524-636-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10741
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/