Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен.


Парашкевов, Пламен (2010) Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159-166. ISBN 978-954-8387-84-2


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10738
 Пламен Парашкевов

1. Дерменджиев, Атанас).Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/